ماه: مارس 2021

اهمیت وجود انگیزه و روش های ایجاد انگیزه

اهمیت وجود انگیزه و روش های ایجاد انگیزه

تعریف انگیزه انگیزه احساس حرکت  وشور و اشتیاق رسیدن به هدف است. وقتی انگیزه دارید مشتاقید کاری را بیش از هرکار دیگر به انجام برسانید. در بیشتر اوقات، وجود انگیزه باعث می‌شود، شرایط شما از بیکاری و راکد بودن به مشغول شدن و جنب و جوش تغییر پیدا کند. مشکل اصلی زمانی پدید می آید که بحث بر سر تحقق اهداف باشد. شما به خوبی می‎دانید که برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب باید عمل خاصی را انجام دهید اما کاری که در حال حاضر انجام می‎دهید برایتان لذت‌بخش‌تر از وارد عمل شدن برای تحقق اهدافتان است. در ادامه به اهمیت وجود انگیزه در موقعیت‎های مختلف می‌‏پردازیم و خواهیم دید نداشتن انگیزه چه پیامدهای منفی‌ای را می‌تواند برایمان در بر […]