undefined

خیلی وقت ها در اطرافمان کسانی را می بینیم که چقدر شیرین وخوش سروزبان هستدوعالی با همه ارتباط می گیرند.باخودمان می گوییم این آدم ها چه کار کرده اند که این قدر “تودول برو”و”خواستنی” اند؟هنوز حرف نزده،جمع زیادی را به خود جذب می کنند…چقدر مودب وشمرده صحبت می کنند…آیا ما هم می توانیم یکی از این افراد باشیم یانه؟جواب این سوال بله هست…اما چه جوری وازچه راهی؟

کتاب جراحی ارتباط به شما دوست خوبم کمک می کندتا زودتر به فردی تبدیل شوید که دلخواه خودتان هست،بامن سیدامید خیریه نویسنده این کتاب، همراه باشید تا به یاری همدیگر کاری کنیم که هرچه بیشتر در دل و قلب عزیزانمان جا باز کنیم و این جوری می شود که می توانیم هرچه بیشتر با زندگیمان حال کنیم.