محصول صوتی تکنیک های انتقادکردن

تومان۹,۰۰۰

این محصول به شما کمک می کند تا باآموختن تکنیک های انتقادکردن،روابط خودرا بادیگران بهبود ببخشید.

خرید کنید اطلاعات بیشتر